• min42
 • lovedbynone
 • mala-cwaniara
 • serda
 • depersonalizacja
 • insanedreamer
 • szydera
 • blaxkseoul
 • saku
 • thehedgehogsdilemma
 • SzaryOptymista
 • suzannekhaleen
 • simplycactus
 • Kuumin
 • La-Libellule
 • lucidumintervallum
 • arienaitsuno
 • hydrosphere
 • Elliot-RE
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

7954 fe15
Reposted fromzie zie viainsanedreamer insanedreamer
0910 0536
Reposted fromkarahippie karahippie viainsanedreamer insanedreamer
6990 e66d
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
8625 3914 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer
1134 a30e
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
8823 7336 500
Reposted fromverronique verronique viainsanedreamer insanedreamer
1113 faa1 500
Norylsk
Reposted fromeffic effic viainsanedreamer insanedreamer
1334 1d31
Reposted fromndmyth ndmyth viainsanedreamer insanedreamer
9168 01fe 500
0488 3b09 500
4487 0191 500
"Ości" 1

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viahavingdreams havingdreams
6357 36be
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatwice twice
5598 144a
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl