• min42
 • lovedbynone
 • mala-cwaniara
 • serda
 • depersonalizacja
 • insanedreamer
 • szydera
 • blaxkseoul
 • saku
 • thehedgehogsdilemma
 • SzaryOptymista
 • suzannekhaleen
 • simplycactus
 • Kuumin
 • La-Libellule
 • lucidumintervallum
 • arienaitsuno
 • hydrosphere
 • Elliot-RE
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2017

2810 1113 500
4653 e320
Reposted fromshakeme shakeme viarudaizia rudaizia
Rupi Kaur - "Mleko i miód"
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viarudaizia rudaizia
4280 fc08 500
4278 ba6e 500
4272 e945 500

tattooingisanart:

Annie Mess

4271 e80c 500

tattooingisanart:

zihee_tattoo

Są też i takie historie, które przekazujemy nielicznym. Nie dlatego, że kto inny nie zrozumiałby ich morału albo nie śmiałby się z ich pointy; nie dlatego, że chcielibyśmy je zachować na specjalne okazje; po prostu niektóre opowieści pędzą do niektórych ludzi na łeb na szyję, lecą, fruną, spadają na złamanie karku, harcują jak stęsknione psy.
— Jacek Dehnel, "Lala"
Reposted fromcudoku cudoku viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
4203 1265 500
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viatutus tutus
2127 6f42 500

whoslosing:

this is fucking hilarious

3387 ce86 500
Reposted fromMiziou Miziou viatutus tutus
4270 6e69
Reposted byshouldigetoff shouldigetoff
4114 6d04
Reposted fromsassenach sassenach viaclerii clerii
4273 a561 500
4274 162c 500

the-cozy-room:

petalier:

@weheartit /entry/260852435

☼ coziest blog on tumblr ☼

4275 22e8 500

saintlaruent:

early paris mornings

4276 edf6 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl